Dotacje z Unii Europejskiej

Wsparcie dla wiejskich przedsiębiorców z dotacji unijnych

Jednym z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 jest pomoc w tworzeniu i rozbudowie mikroprzedsiębiorstw, znajdujących się na obszarach wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia na terenach wiejskich. Wielkość dotacji zależy od ilości osób zatrudnianych w naszym mikroprzedsiębiorstwie. Na dotację w wysokości 100 tyś. zł możemy liczyć, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy. Dotację w wysokości 200 tyś zł otrzymamy, jeśli przewidujemy zatrudnienie więcej niż 2, a mniej niż 5 osób. Dofinansowanie w wysokości 300 tyś. zł zostanie nam przyznane, jeśli w biznesplanie zakładamy utworzenie 5 nowych miejsc pracy. Pomoc finansowa stanowi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych. Przyznawana jest w formie refundacji.

Dotacje przyznawane są na inwestycję związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw, które działają w następującym zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.*
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynikają również wymogi dotyczące siedziby, oddziału, miejsca zamieszkania czy też miejsce położenia nieruchomości. Powinny one znajdować się w miejscowości należącej do:

-gminy wiejskiej albo

-gminy miejsko –wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś mieszkańców, albo

-gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś mieszkańców.


Wymienione wyżej wymogi odnoszą się również do obszarów wiejskich zgodnie z najstarszą definicją tj. miejscowości należących do:

-gminy wiejskiej albo

-gminy miejsko–wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tyś mieszkańców, albo

-gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś mieszkańców*


O wsparcie mogą się ubiegać nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, wspólnicy spółki cywilnej i spółki prawa handlowego. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. str. 280